Algemene Voorwaarden

Wij vragen uw aandacht voor de Algemene Voorwaarden van Hofstede de Paradijshoeve gevestigd aan de Oostmolendijk 82 A te Ridderkerk.
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen en onderhandelingen met betrekking tot de door Hofstede de Paradijshoeve te leveren producten of te verrichten diensten. De te leveren producten of te verrichten diensten vinden plaats op locatie Oostmolendijk 82 A te Ridderkerk of op een overeengekomen locatie van derden. Hofstede de Paradijshoeve kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

Artikel 1 de partijen
1. Hofstede de Paradijshoeve, Oostmolendijk 82 A te Ridderkerk, nader te noemen ‘Hofstede de Paradijshoeve’ of ‘wij’.
2. De opdrachtgever met wie een overeenkomst is aangegaan, nader te noemen ‘opdrachtgever’ of ‘u’.
3. Genodigden, nader te noemen ‘gast(en)’.

Artikel 2 optierecht
Hofstede de Paradijshoeve kan u vrijblijvend een optie aanbieden betreffende datum, tijd en/of ruimte. De optie is van kracht gerekend vanaf de datum van verzending van de gewenste offerte. De optie geldt voor 14 dagen tenzij anders wordt overeengekomen en schriftelijk staat vermeld in de offerte. Opties komen automatisch te vervallen indien Hofstede de Paradijshoeve geen reactie ontvangt van u op de offerte. Indien derden tussentijds een reservering willen maken voor dezelfde datum, tijd en/of ruimte zullen wij u hiervan op de hoogte stellen binnen de periode waar de optie van kracht is.

Artikel 3 offerte
Indien Hofstede de Paradijshoeve een offerte aan u heeft uitgebracht, is deze bindend voor een periode van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van verzending. Na 10 dagen komt het aanbod te vervallen, zonder dat daarvoor een nadere correspondentie van Hofstede de Paradijshoeve nodig is. Elke aanspraak op datum, tijd en/of ruimte komt hiermee te vervallen. De termijn van de optie kan alleen afwijken wanneer anders wordt overeengekomen en schriftelijk staat vermeld in de offerte.
In een offerte uitgebracht door Hofstede de Paradijshoeve op naam van natuurlijke personen worden de prijzen van te leveren producten of te verrichten diensten vermeld inclusief btw. In een offerte uitgebracht door Hofstede de Paradijshoeve op naam van een rechtspersoon of vennootschap worden de prijzen van te leveren producten of te verrichten diensten vermeld met een uitsplitsing van de btw.

Artikel 4 prijzen en eventuele wijzigingen
Hofstede de Paradijshoeve vermeld indicatieve prijzen in de offerte op basis van het prijspeil gerekend vanaf de datum van verzending van de offerte. Hofstede de Paradijshoeve behoudt zich het recht voor om eventuele prijswijzigingen door te voeren.

Artikel 5 definitieve reservering
De optie wordt een definitieve reservering indien wij van u per e-mail een akkoord hebben ontvangen. Hofstede de Paradijshoeve is gerechtigd ruimte(s) toe te kennen aan de opdrachtgever passend bij groepsgrootte van het gezelschap en de aard van de reservering.

Artikel 6 garantie afspraken
Voor een optimale voorbereiding dient u uiterlijk 14 dagen voor de aanvang van uw reservering op te geven; het aantal te verwachten gasten, keuze van gewenst menu of hapjes en andere zaken onder de verantwoording van Hofstede de Paradijshoeve alsmede uw tijdsplanning.
Uiterlijk 3 dagen voor aanvang van uw reservering dient u de volgende definitieve gegevens per e-mail door te geven:
– Het aantal gasten welke bindend zijn voor de factuur;
– Dieetwensen, allergieën en bijzondere eetgewoonten;
– De aanvangstijd en tijdsbepaling;
– Aanpassingen met betrekking tot huurartikelen (indien van toepassing);
– De naam, adres en e-mailadres voor verzending van de factuur (indien van toepassing kostenplaatsnummer of referentie).

Artikel 7 wijziging in groepsgrootte en tijdsplanning
Wijzigingen van meer dan 10% van het in de opdrachtbevestiging vermelde minimaal aantal personen worden tot 1 maand voorafgaand aan de bijeenkomst geaccepteerd. Bij wijzigingen minder dan 1 maand voorafgaand aan de bijeenkomst wordt indien een minimumtarief is vermeld in de opdrachtbevestiging, dit minimale tarief in rekening gebracht. Indien een totaalprijs is vermeld voor een arrangement in de opdrachtbevestiging zal minimaal de totaalprijs in rekening worden gebracht. Wijzigingen in de tijdsplanning zoals vermeld in de opdrachtbevestiging kunnen alleen in samenspraak met Hofstede de Paradijshoeve worden gewijzigd. Bij wijzigingen minder dan 1 maand voor de bijeenkomst geldt het minimaal aantal personen zoals vermeld op de offerte/bevestiging. Hofstede de Paradijshoeve hanteert het laatst opgegeven aantal personen tenzij schriftelijk door de opdrachtgever anders wordt vermeld.

Artikel 8 algemene verplichtingen van de gast
De gast is verplicht om zich aan de binnen Hofstede de Paradijshoeve geldende huis- en gedragsregels te houden en de redelijke aanwijzingen op te volgen. Hofstede de Paradijshoeve heeft de huis- en gedragsregels op een duidelijk waarneembare plaats kenbaar gemaakt. De gast is verplicht om mee te werken aan redelijke verzoeken welke Hofstede de Paradijshoeve kent in het kader van diens wettelijke plichten omtrent onder andere veiligheid, identificatie, voedselveiligheid/hygiëne en beperking van overlast.

Artikel 9 sluitingstijd
Hofstede de Paradijshoeve bevindt zich en heeft respect voor het landelijke gebied. Om hier rekening mee te houden wordt er een geluidnorm van maximaal 90 dB(A) gehanteerd. Hofstede de Paradijshoeve schenkt dranken tot maximaal 01.00 uur. Hofstede de Paradijshoeve is gerechtigd om het verlenen van horecadiensten achterwege te laten dan wel op ieder moment te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van de locatie van Hofstede de Paradijshoeve. De gast dient op eerste verzoek van Hofstede de Paradijshoeve de locatie te verlaten. Hofstede de Paradijshoeve is na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gerechtigd de overeenkomst wegens gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde te ontbinden.
Maakt Hofstede de Paradijshoeve van deze bevoegdheid gebruik, dan zal het Hofstede de Paradijshoeve tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 10 aansprakelijkheid/schade
Hofstede de Paradijshoeve heeft het recht eventuele schade aan en/of vermissing van haar eigendommen in rekening te brengen aan de opdrachtgever. Hofstede de Paradijshoeve is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van eigendommen van de klant en/of haar gasten. Voor de activiteiten georganiseerd door derde ingehuurd door Hofstede de Paradijshoeve zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals opgesteld door de leverancier (derde). Bij eventuele schade en/of vermissing van door bij derde ingehuurd activiteiten of materialen zijn de algemene voorwaarden van de toeleverancier (derde) van toepassing. Het gebruik van confetti, fakkels, wensballonnen, vuurwerk, open vuur etc. is niet toegestaan binnen of buiten bij Hofstede de Paradijshoeve. Slingers etc. dienen brandveilig goedgekeurd te zijn. Hofstede de Paradijshoeve is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Hofstede de Paradijshoeve is beperkt tot een bedrag van in het betreffende geval uit hoofde van de door Hofstede de Paradijshoeve gesloten verzekering wordt uitbetaald.

Artikel 11 betalingsvoorwaarden/betalingsverplichting
Betreft zakelijke reserveringen:
Na afloop van uw verblijf bij Hofstede de Paradijshoeve sturen wij u een gespecificeerde factuur welke voldoet aan de eisen zoals gesteld door de Belastingdienst. Onze betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt in euro’s. Mocht na 14 dagen uit onze administratie blijken dat het factuurbedrag niet voldaan is, sturen wij u een herinnering met het verzoek om onze factuur zo spoedig mogelijk te voldoen. Na de 1e herinnering behouden wij ons het recht voor om eventuele incassokosten in rekening te brengen.

Betreft particuliere reserveringen:
Na afloop van uw verblijf bij Hofstede de Paradijshoeve sturen wij u een gespecificeerde factuur welke voldoet aan de eisen zoals gesteld door de Belastingdienst. Onze betalingstermijn is 8 dagen na factuurdatum. Betaling geschiedt in euro’s. Mocht na 8 dagen uit onze administratie blijken dat het factuurbedrag niet voldaan is, sturen wij u een herinnering met het verzoek om onze factuur zo spoedig mogelijk te voldoen. Na de 1e herinnering behouden wij ons het recht voor om eventuele incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 12 annulering
Bij annulering van een reservering van uw bijeenkomst op Hofstede de Paradijshoeve is de volgende annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Voor alle zakelijke reserveringen betreffende huur vergaderruimte en vergaderarrangementen geldt:
1. Bij annulering meer dan 2 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.

2. Bij annulering meer dan 1 maand voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant gehouden de huur van de gereserveerde ruimte aan het horecabedrijf te betalen.

3. Bij annulering meer dan 2 weken voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.

 1. Bij annulering meer dan 7 dagen voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
 1. Bij annulering 7 dagen of minder voor het bedoelde tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarden aan het horecabedrijf te betalen.

Voor alle particuliere reserveringen (anders dan bruiloften) gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
1. Bij annulering meer dan 4 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.

 1. Bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde te betalen.
 1. Bij annulering meer dan 6 weken voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant gehouden 25% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
 1. Bij annulering meer dan 4 weken voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
 1. Bij annulering meer dan 2 weken voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
 1. Bij annulering 7 dagen of minder voor het bedoelde tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarden aan het horecabedrijf te betalen.

Voor bruiloften gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
1. Bij annulering meer dan 18 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant niet gehouden enige vergoeding aan het horecabedrijf te betalen.

 1. Bij annulering meer dan 12 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde te betalen.
 1. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant gehouden 25% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
 1. Bij annulering minder dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst de eerste horecadienst zou moeten worden verleend is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan het horecabedrijf te betalen.
 1. Bij annulering 14 dagen of minder voor het bedoelde tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarden aan het horeca bedrijf te betalen.

Annuleringskosten worden gebaseerd op de reserveringswaarde van de laatst uitgebrachte offerte door Hofstede de Paradijshoeve. De annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kunnen geen rechten ontlenen. In geval van no-show zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.

Artikel 13 kurkengeld en schotelgeld
Hofstede de Paradijshoeve kan de gast verbieden om zelf meegebracht eten en/of drinken, daaronder het terras mede begrepen, te nuttigen. Indien Hofstede de Paradijshoeve het nuttigen van zelf geleverde taarten, dranken toestaat, kan Hofstede de Paradijshoeve aan het toestaan daarvan voorwaarden verbinden, waaronder het in rekening brengen van kurken- en/of schotelgeld.

Artikel 14 gevonden voorwerpen
Van voorwerpen, waarvan de rechthebbende zich niet binnen een jaar na de vinding daarvan bij Hofstede de Paradijshoeve heeft gemeld, verkrijgt Hofstede de Paradijshoeve het eigendom. Indien Hofstede de Paradijshoeve door de gast achtergelaten voorwerpen aan deze toezendt geschiedt zulks geheel voor rekening en risico van de gast. Hofstede de Paradijshoeve is nimmer tot toezending verplicht.